Rajd Wiosny 2020

RAJD WIOSNY

Tradycji musi stać się zadość . Rajd Wiosny 2020 już 15 Marca.
: REGULAMIN
„Rajd Wionsny”
1. Definicja i cel imprezy
Rajd Wiosny Cross Country jest imprezą skierowaną do wszystkich posiadaczy motocykli typu Enduro\Cross i Quad. Zawody odbędą się w dniu 15.03.2020 i przeznaczone są dla wszystkich chętnych dysponujących odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym, technicznym i sprzętowym do uprawiania sportów motocyklowych.
1. Organizatorzy : STOWARZYSZENIE Motocyklistów Ajski
2. Uczestnicy i podziały na klasy
Prawo do startu mają zawodnicy, którzy posiadają motocykl Cross/Enduro lub quad.W zależności od posiadanego pojazdu, oraz wieku uczestnicy zastaną podzieleni na następujące grupy wiekowe, bez względu na typ motocykla/Quada
Junior 16-20lat
S1 21-30
S2 31-45
Weteran 45+
Quad 2k i 4k

1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Wpisowe 150 zł przy zapisach poprzez e-mail płatne na miejscu, Przy zapisach na miejscu 200zł

Zawodnik musi przedłożyć w biurze zawodów:
dowód tożsamości, wypełnioną kartę zgłoszenia, wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, które dostanie do wypisania na miejscu .
Do startu dopuszczone będą motocykle sprawne technicznie.
Motocykle biorące udział w imprezie nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego wymaganego przepisami prawa ruchu drogowego.
Zgłoszenie musi być czytelne i dokładnie wypełnione oraz osobiście podpisane przez uczestnika w biurze zawodów. Obowiązkowe jest posiadanie polisy NW. w przypadku uczestników niepełnoletnich, pisemna zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.
W przypadku wycofania się z zawodów, nie przysługuje zwrot wpisowego!!!
1. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:
Udział w Rajdzie polega na pokonaniu jak największej ilości okrążeń wytyczonej trasy
• 90 minut
Długość jednej pętli wynosi ok. 5km, trasa o zróżnicowanym podłożu, z przewagą kamieni i błota.
Start do wyścigu odbywa się klasami.
Każde skrócenie trasy oraz falstart stwierdzone przez sędziego spowoduje wykluczenie z klasyfikacji w imprezie.
Wszelkie naprawy i tankowania odbywać się mogą tylko w „Parku roboczym” lub w miejscu
wyznaczonym przez organizatora.

6.
Zasady obowiązujące uczestników zawodów jazda po trasie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu jest zabroniona, pod groźbą wykluczenia z zawodów,
– zabronione jest poruszanie się po trasie zawodów motocykli czy quadów nie startujących w
zawodach,
– zawodnik, który przypadkowo opuści trasę, musi na nią wrócić w miejscu jej opuszczenia
-niedotrzymanie tego warunku spowoduje wykluczenie zawodnika,
-każdy zawodnik ma obowiązek stosowania mat ekologicznych w parku maszyn i strefie
tankowania,
-w pobliżu startu organizator wyznacza strefę napraw i tankowania, obszar ten oznaczony jest
chorągiewką białą wjazd i żółty wyjazd. Na terenie strefy napraw i tankowania może przebywać jedynie zawodnik startujący w zawodach i jego mechanik oraz osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora,
– na terenie strefy napraw i tankowania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia,
– tankowanie motocykla w czasie wyścigu może odbywać się tylko w strefie napraw i tankowania i tylko po unieruchomieniu silnika,
-ilość tankowań i zjazdów do strefy napraw i tankowania nie jest limitowana,
-zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
-ominiecie punktu kontroli przejazdu skutkować wykluczeniem zawodnika z zawodów, lub naliczeniem kary
-zawodnik jadący wolniej ma obowiązek puszczenia zawodnika, który jedzie szybciej.
7. Ubezpieczenia
Każdy uczestnik musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw
NNW , uczestnicy mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym
zakresie.
Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników
i ich sprzętu, jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

8. PROTESTY:
Protesty przyjmowane będą na piśmie w biurze imprezy do 15 min po przedstawieniu
nieoficjalnej klasyfikacji. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji w kwocie dwukrotnego wpisowego. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść uczestnika kaucja zostaje zwrócona.
Organizatorzy
Stowarzyszenie Motocyklistów Ajski

Udostępnij to wydarzenie
Zostaw komentarz

Szczegóły wydarzenia

Cześć!

Rozbudowujemy cały czas dla Was naszą bazę danych. Mogą czasowo występować utrudnienia i błędy, za które przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość – Autoholicy.